Lerend
Transformeren

Inspiratie voor het vormgeven van de transformatie binnen de zorg voor jeugd.

Begin 2017 startte het project Lerend Transformeren. Nu, tweeëneenhalf jaar later, nadert het project het einde. Wat heeft Lerend Transformeren opgeleverd? En wat kunnen anderen hiervan leren? Deze lessen staan centraal in dit e-magazine.

Binnen Lerend Transformeren hebben vijftien aanbieders van hulp aan jeugdigen en hun gezinnen actieonderzoek uitgevoerd. De actieonderzoeken werden ingezet als manier om een verandering op gang te brengen in de eigen organisatie. Alle actieonderzoeken hadden tot doel het ondersteunen van professionals om te werken volgens de transformatiedoelen uit de Jeugdwet. Wat kan er in een organisatie bijvoorbeeld gedaan worden om meer ruimte aan professionals te geven? Of om meer preventief te werken en uit te gaan van de eigen kracht van gezinnen?

De vijf transformatiedoelen
uit de Jeugdwet zijn:
1.

Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden (eigen kracht) van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk.

2.

Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen.

3.

Eerder de juiste hulp op maat te bieden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen.

4.

Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’; door ontschotting van budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor betere samenwerking en innovaties in ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen.

5.

Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk; betrokken professionals die sociale netwerken in de omgeving van het gezin weten in te schakelen en die kunnen samenwerken met vrijwilligers en familieleden en hun kracht weten te benutten.

Actieonderzoek bleek een interessante manier om vorm te geven aan de transformatie, omdat veranderen, reflecteren en leren en samenwerken binnen deze vorm van onderzoek hand in hand gaan. Actieonderzoek gaat om actie: de nadruk ligt niet alleen op het begrijpen, beschrijven of verklaren van de situatie, maar vooral op anders kunnen gaan handelen. Transformeren is anders handelen voor de professional en betekent andere ervaringen voor de cliënt.

Tijdens het slotsymposium van Lerend Transformeren zijn de verhalen van de actieonderzoeken met geïnteresseerden uit de brede zorg voor jeugd gedeeld. In dit magazine vind je naast die verhalen ook inspiratie om zelf aan de slag te gaan met actieonderzoek en de transformatie binnen jouw organisatie!

   

Leanthe van Harten (links) en Fieke Pannebakker (rechts) van toegepast onderzoeksinstituut TNO waren verantwoordelijk voor de projectleiding van dit onderzoek. Het project is gefinancierd door ZonMw. Het Nederlands Jeugdinstituut en vijf academische werkplaatsen zijn betrokken bij dit project.

Actieonderzoek

Veranderen

Actieonderzoek

Samenwerken

Actieonderzoek

Reflecteren en leren

Transformatie

Vanuit de cliënt

Transformatie

Vanuit de professional

Zelf aan de slag

Met actieonderzoek

Zelf aan de slag

Met transformatie

Lerend transformeren

Partners

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Your name

Your e-mail

Your message

Send